A Hunyadiak és a nagybányai pénzverés

A nagybányai pénzverde 14. századi működését csak a verdejegyek tanúsítják, írott forrás ebből a korszakból nem ismeretes. Zsigmond király ugyan 1393-ban Nagybánya és Felsőbánya polgárainak kérésére megerősítette a Nagy Lajos-féle 1376-os („második”) kiváltságlevelet, de a pénzverésről ebben az oklevélben még nem esik szó. 1411-ben azonban, amikor Zsigmond király többek között Nagybányát is Lazarevics István szerb despotának adományozta, felszólította a leleszi konventet, hogy a despotát iktassa be az átadott városok, valamint az arany-, illetve ezüstbányák és a pénzverde birtokába. A 15. század elején tehát már működött pénzverde Nagybányán. A 15. század eleji „nagybányai” verdejegyek közül némelyik már a 14. században is felismerhető.

A firenzei Carducci-család egyik tagjának mesterjegye nagybányai aranyforinton

A 15. század első felében a verde a már említett szerb fejedelem, majd utóda, Brankovics György kezében volt, ám az írott források az itteni pénzverést alig említik. 1444-ben aztán Hunyadi János elvette a nagybányai kamarát a szerb fejedelemtől, mivel az ország pénzzel való ellátásához az itteni pénzverésre is szükség volt. Mivel Brankovics György kiszámíthatatlan politikát folytatott, így az ország második legjelentősebb pénzverdéjét biztos kezekbe kellett helyezni. Hunyadi János tudatosan szerzett meg bányabirtokokat is. Hunyadban, Krassóban és Zarándban birtokain aranymosás folyt, de ezeknél jelentősebb nemesfémforrást jelentettek a – Brankovicstól „átvett” – nagybányai, felsőbányai és kapnikbányai lelőhelyek. Mindez lehetővé tette a nagybányai pénzverde gazdaságos működtetését. A Hunyadi-birtokok bányabevételei nem ismertek, de vélhetőleg nagyon bőségesek voltak. Ezzel magyarázhatjuk, hogy Hunyadi a bányászatot láthatóan igyekezett elősegíteni.

Hunyadi János előszeretettel támaszkodott itáliai szakemberekre. A firenzei származású Firenzei Kristóf (?–1468/1469) 1438-tól folyamatosan részt vett az erdélyi magyar pénzügyigazgatásban, igen hamar Hunyadi János kormányzó szolgálatába állt. Három város is polgárának mondhatta: Kolozsvárott, Nagybányán és Nagyszebenben is polgárjogot nyert. Kristóf 1443–1463 között több kamarában is tevékenykedett kamaraispánként.

Firenzei Kristóf mesterjegye Hunyadi János nagybányai aranyforintján

A késő középkori Magyarország városainak vizsgálatára Kubinyi András pontrendszert dolgozott ki, amelynek segítségével az egyes városok településhálózaton belüli jelentőségét lehet meghatározni (centralitás). Tíz kategóriában összesen hatvan pont adható, kategóriánként legfeljebb hat pont. Ilyen fejlettségű városunk azonban nincs; a legtöbb pontot a főváros, Buda kapta (54 pont). Az elsőrendű városok negyvenegy pontnál kezdődnek. A tíz kategória közül — 1./ uradalmi központ, főúri rezidencia; 2./ bíráskodási központ, hiteleshely; 3./ pénzügyigazgatási központ; 4./ egyházi igazgatás; 5./ egyházi intézmények; 6./ külföldi egyetemre beiratkozottak száma (1440–1514); 7./ kézműves vagy kereskedőcéhek száma; 8./ úthálózati csomópont; 9./ vásártartás; 10./ a település jogi helyzete — számunkra különösen a harmadik lehet fontos. Ebben a kategóriában ugyanis a következő intézmények lehetnek egy-egy település számára pontszerzők: 1./ filiális kamara (só-, pénzverő- vagy bánya-) vagy harmincadhivatal; 2./ főharmincad vagy kamara, illetve két filiális intézmény; 3./ egy főharmincad és egy filiális intézmény vagy három filiális intézmény; 4./ két fő- vagy egy fő- és két filiális intézmény, 5./ kamaraispánság vagy két fő- és filiális intézmény; 6./ kincstartóság vagy kamaraispánság, amelyen kívül akár egy fő- vagy egy filiális kamara (harmincad) működik. Az „elsőrendű városok” túlnyomó többségében működött a 15. században pénzverde, némelyikben pedig a 14. században. A bányavárosok közé sorolt Nagybánya (Asszonypataka) viszont 29 pontjával csak a harmadik kategóriába, a kisebb városok közé került, adója mértéke alapján azonban sokkal jelentősebb városnak tűnik. Nagybánya gazdasági jelentőségére utal ugyanis az, hogy adója 1453-ban már akkora volt, mint Körmöcbányáé. Ha viszont Laki Tuz Osvát kincstartó 1491-es költségvetését vizsgáljuk, amely csaknem teljesnek mondható a városok tekintetében, azt láthatjuk, hogy a főváros négyezer aranyforintos adójának a felét fizette Kassa, miközben az alsó-magyarországi bányavárosok és a jelentős bányaműveléssel és pénzverőházzal rendelkező Nagybánya egyaránt háromezer–háromezer forintot fizettek; ezzel szemben Sopron és Pozsony négyszáz–négyszáz forintot, míg Kolozsvár mindösszesen kétszáz forintot fizetett adóként.

A pénzverdék esetében általánosan tapasztalható jelenség, hogy a vezetők a helyi városvezetésből kerültek ki. Ez a bányavidéki verdék esetében nem feltétlenül volt így, különösen nem Nagybányán. A jelenségre már Kubinyi András felfigyelt, ugyanakkor – ahogy arra Draskóczy István rámutatott – a nagybányai pénzverdének volt „városi” korszaka, 1468 és 1480 között; ezt egyébként a nagybányai pénzeken ekkortájt használatos kollektív mesterjegy (bányászkalapács és ék) is jelzi.

Kollektív nagybányai mesterjegy Mátyás aranyforintján

Számításaim szerint Nagybánya esetében – figyelembe véve az itteni pénzverés sajátos adottságait, például az aranyverés kiemelt szerepét – a pénzverde teljes létszámát hatvanhárom főre becsülhetjük (ebből huszonegy fő pénzverő); ez a szám a nagybányai pénzverés termelési csúcsértéke esetében (1470-es évek második fele) bizonyosan ennél is magasabb volt. Mindezt alátámasztani látszanak a nagybányai pénzverde személyzetével kapcsolatos 16. századi, szórványos adatok is, különös tekintettel a sokféle mester- és feladatmegnevezésre.

Míg a nagybányai pénzverőház („Mincz”) a kora újkorban a Szazár partján, a vár egyik része helyén működött (1739-ben épült a „jelenlegi” kamarai épület, amelyet 1782-ben kibővítettek), nyilvánvaló, hogy a középkor végén még a nagybányai vár egyik részében verhették a pénzeket.

A nagybányai pénzverde újkori épülete

A nagybányai pénzverés jövedelmére a XV. század második feléből négy adatunk is van. Az első Eizinger Ulrik 1453-as kincstári előterjesztése, a második Hieronymus Landus pápai nuncius jelentése, amely 1462 táján keletkezett. Eizingernél a nagybányai pénzverés haszna évi 6000, Landusnál 20000 aranyforint. A harmadik forrás az 1468-as kamarabérleti szerződés; a szövegből azonban nem derül ki, a 13000 aranyforintos bérleti összeg mekkora hányadát tette ki a nagybányai kamara bérlete. Az 1481-1482-ből fennmaradt cementezési (aranyfinomítási) jegyzőkönyvek alapján is meghatározható a jövedelem mértéke: a tiszta nyereség mintegy 25000 aranyforintra jön ki. Ezzel az összeggel a nagybányai kamara jelentősen megelőzte a körmöcbányai és a nagyszebeni (erdélyi) kamarát is.

Mátyás uralma idején jól láthatóan a nagybányai kamara – a körmöci mellett – az ország második legjelentősebb pénzverdéjévé vált. Míg Körmöcbánya fokozatosan az ezüstpénzverés központjává fejlődött, Nagybánya az aranypénzverés központja lett.

Minderről részletesen a Magyarságkutató Intézet által „Akik a hollós címert viselték” címmel Hunyadi Mátyás születésének 580. és Corvin János születésének 550. évfordulója alkalmából rendezett konferencián beszéltem, 2023. április 13-án.